Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Q&A

1

Môžem si sám vybrať, v ktorom okrese si otvorím ambulanciu a dostanem príspevok?

  • Ministerstvo najneskôr do 31. júla každoročne zverejňuje zoznam okresov a obcí, na ktoré sa bude viazať príspevok. Samozrejme, každý lekár sa stále môže slobodne rozhodnúť, kde si plánuje zriadiť svoju ambulanciu, ale ak plánuje požiadať o príspevok, je viazaný zoznamom okresov a obcí s alokovaným príspevkom  na príslušné obdobie. Mapu aktuálne dostupných príspevkov v jednotlivých okresoch, resp. obciach nájdete TU.
2

Prečo sa výška príspevku líši v jednotlivých okresoch, od čoho to závisí?

  • Výška príspevku sa odvíja od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu dostupnosti všeobecných lekárov a pediatrov v príslušnom regióne. V najohrozenejších čiernych (kriticky nedostatkových) okresoch predstavuje výška príspevku 80 000 EUR, v červených (rizikovo nedostatkových) 70 000 EUR a oranžových (rizikových) 60 000 EUR. Stupeň ohrozenia okresu je uvedený v zozname za zodpovedajúce obdobie.
3

Ako často sa prehodnocuje zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom?

  • Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom zverejňuje ministerstvo každoročne najneskôr do 31.7.
4

Kde nájdem formulár žiadosti o príspevok, resp. všetky ďalšie potrebné vzory dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadosti?

5

Je potrebné mať v čase podania žiadosti o príspevok už vydané povolenie na výkon činnosti od VÚC alebo stačí toto povolenie získať následne?

  • V prípade žiadateľov – lekára, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a právnickej osoby, to nie je potrebné, práve naopak, v čase podania žiadosti o príspevok ešte nemôžete disponovať povolením na prevádzkovanie ambulancie od VÚC. To je potrebné si začať zabezpečovať až po podaní žiadosti o príspevok. Právoplatné povolenie ste následne povinný doložiť v záujme vyplatenia prvej časti príspevku. Žiadateľa – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 31.7.2023, sa to, samozrejme, netýka, keďže žiada o príspevok spätne na už zriadenú ambulanciu a povolením disponuje ešte pred podaním žiadosti o príspevok.
6

Je možné získať príspevok aj pri prevzatí už existujúcej ambulancie, tzn. jej odstúpením starším lekárom novému nastupujúcemu lekárovi?

  • Nie, nie je to možné. Cieľom dotačnej schémy je zvyšovať kapacitu siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti otváraním nových všeobecných ambulancií, resp. vytváraním nových lekárskych miest.
7

Aké záväzky mi plynú z čerpania príspevku?

  • Prijatím príspevku sa zaväzujete začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu do dvoch mesiacov od právoplatnosti povolenia. Počas lehoty najmenej 5 rokov odo dňa priznania príspevku sa následne zaväzujete prevádzkovať ambulanciu v obci alebo okrese, pre ktorý ste získali príspevok, poskytovať zdravotnú starostlivosť 35 ordinačných hodín týždenne, z toho minimálne jeden deň v týždni do 17:00 hod., a zároveň umožniť bezplatné objednávanie pacientov. V prípade, ak ide o existujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 31.7.2023, ten je navyše povinný zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac, ako uviedol vo svojom čestnom vyhlásení.
8

Čo ak počas čerpania príspevku pôjdem na rodičovskú dovolenku?

  • V prípade materskej/rodičovskej dovolenky alebo práceneschopnosti nedôjde k porušeniu podmienok. Čerpanie príspevku a doba plynutia záväzku sa môže v uvedených prípadoch prerušiť, a to na čas trvania týchto prekážok. Vyplácanie príspevku MZ SR obnoví do siedmich dní od preukázania, že prekážky pominuli.
9

Môžem požiadať o príspevok aj v priebehu rezidentského štúdia, resp. pred jeho ukončením?

  • Nie. Rezident ani študent špecializačného štúdia mimo rezidentského štúdia nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa o príspevok, pretože ešte nedisponuje číselným kódom zdravotníckeho pracovníka.
10

Kde nájdem aktuálnu informáciu o ešte nevyčerpaných príspevkoch na dané obdobie?

  • Ministerstvo zdravotníctva na mesačnej báze aktualizuje informáciu o zostávajúcich nevyčerpaných príspevkoch na konkrétny okres/obec/mesto. Prehľad aktuálne dostupných príspevkov v jednotlivých okresoch v rámci špecializácie všeobecné lekárstvo alebo pediatria nájdete na zverejnených mapách TU.
11

Môže o príspevok požiadať aj starosta obce?

  • Nie. Oprávneným žiadateľom o príspevok je nový lekár alebo existujúci poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí spĺňajú podmienky uvedené TU.