Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Po získaní príspevku

Ministerstvo zdravotníctva doručí úspešným žiadateľom oznámenie o splnení podmienok a návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Po podpise zmluvy sa stanú prijímateľmi príspevku a môžu sa začať pripravovať na otvorenie svojej vlastnej ambulancie.

Rozumieme, že začiatky prevádzkovania ambulancie sa môžu javiť náročné, a chýbajúci obraz jednotlivých krokov vedúcich k otvoreniu ambulancie môže zapríčiniť neistotu a strach. V rámci projektu podporeného Európskou komisiou Vám preto ministerstvo ponúka aj komplexný materiál, ktorým je Príručka pre začínajúcich všeobecných lekárov a primárnych pediatrov. Príručka pozostáva z ôsmich kapitol, ktorých cieľom je zrozumiteľne vysvetliť všetky dôležité aspekty otvorenia novej praxe.

Ako bude prebiehať vyplácanie príspevku?

Ministerstvo zdravotníctva doručilo úspešnému žiadateľom oznámenie o splnení podmienok a návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Ministerstvo zdravotníctva vyplatí prijímateľovi príspevok jednorazovo po tom, čo doručí nasledovné dokumenty v závislosti od typu žiadateľa:

1

Nový poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti (ak žiadosť podával Lekár/ka)

 • Právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie vydané príslušným orgánom, ktoré predloží najneskôr do 12 mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudla zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi prijímateľom a ministerstvom účinnosť.
 • Inými slovami, po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov z plánu obnovy, resp. po doručení oznámenia o splnení podmienok, je potrebné požiadať príslušný samosprávny kraj o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie. Po predložení právoplatného povolenia ministerstvo zdravotníctva jednorazovo uhradí príspevok bez dokladovania ďalších písomností.
2

Existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

 • ● Nové právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, v ktorej sa zaviazal začať prevádzkovať popri svojej pôvodnej ambulancii ďalšiu novú všeobecnú ambulanciu (v povolení budú uvedené dve všeobecné ambulancie), ktoré predloží najneskôr do 12 mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudla zmluva medzi ministerstvom a prijímateľom príspevku účinnosť.
 • ● Čestné vyhlásenie poskytovateľa a lekára na účely predloženia žiadosti o platbu (vzor je súčasťou zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu).
3

Právnická osoba

 • ● Právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie vydané príslušným orgánom, ktoré predloží najneskôr do 12 mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudla zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu účinnosť.
4

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 31.7.2023

 • ● Právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie v niektorom z okresov alebo obcí uvedených v Zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 až júl 2023 s dátumom právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie v období od 1.1.2022 do 31.7.2023,
 • ● Čestné vyhlásenie poskytovateľa a lekára na účely predloženia žiadosti o platbu (vzor je súčasťou zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu).

Ako to bude prebiehať v praxi?

Uveďme si jednoduchý príklad. Lekár Richard býva v Rožňave. Je internista a zároveň absolvent doplnkovej odbornej prípravy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. V novembri 2023 podal žiadosť o príspevok, splnil podmienky a stal sa úspešným žiadateľom. Ministerstvo zdravotníctva mu poslalo oznámenie o tom, že je úspešný žiadateľ a zmluvu. Po podpise zmluvy sa stal prijímateľom príspevku a mohol tak začať s prípravou na otvorenie svojej vlastnej všeobecnej ambulancie.

Okres Rožňava sa nachádza v zozname okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 – júl 2024. Mohol si vybrať akúkoľvek obec/mesto v rámci okresu Rožňava. Lekár Richard požiadal Košický samosprávny kraj o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Uzatvoril zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami (zdravotná poisťovňa má povinnosť uzatvoriť zmluvu so všeobecným lekárom, ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s najmenej jedným jej poistencom) a začal prevádzkovať ambulanciu.

Kópiu právoplatného povolenia (bez dokladovania faktúr či iných dokladov) poslal na ministerstvo zdravotníctva, ktoré mu jednorazovo vyplatilo príspevok vo výške 70 000 eur, keďže výška príspevku sa odvíja od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu dostupnosti všeobecných lekárov a pediatrov v príslušnom regióne a okres Rožňava je červeným (rizikovo nedostatkovým) okresom.

Po vyčerpaní príspevku lekár prevádzkuje ambulanciu ďalej v meste Rožňava najmenej počas doby trvania záväzku (5 rokov).

Aké sú záväzky?

Prijatím príspevku sa zaväzujete:

 • začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia.

Najmenej 5 rokov odo dňa priznania príspevku sa ako prijímateľ zaväzujete:

 • prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v obci alebo v okrese, pre ktorý ste získali príspevok,
 • poskytovať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, z toho najmenej jeden deň poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej do 17:00 hod.,
 • umožniť bezplatné objednávanie pacientov,
 • ak ide o existujúceho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi najmenej o jeden úväzok viac, ako uviedol poskytovateľ vo vyhlásení.

Čo v prípade, ak sa zmení životná situácia na strane poskytovateľa?

 • Čerpanie príspevku a doba plynutia záväzku sa môže prerušiť v prípade čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo v prípade práceneschopnosti prijímateľa príspevku – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo lekára – zamestnanca prijímateľa, a to na čas trvania týchto prekážok. Ministerstvo zdravotníctva obnoví vyplácanie príspevku do siedmich dní od preukázania, že prekážky pominuli.
 • Ak lekár – zamestnanec prijímateľa zomrie, alebo mu nezvratne poklesne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, doba trvania záväzku nezaniká, ale sa zastaví najviac na dobu 12 mesiacov od vzniku prekážky. V prípade, že prijímateľ zabezpečí počas doby trvania prekážky prevádzku ambulancie zamestnaním nového lekára, doba trvania záväzku sa od tohto momentu neprerušuje. V prípade, ak prijímateľ nezabezpečí prevádzku ambulancie najneskôr do 12 mesiacov od vzniku prekážky, je povinný vrátiť MZ SR alikvotnú časť príspevku za chýbajúce obdobie 5-ročného záväzku.
 • Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý zároveň sám vykonáva v novozriadenej ambulancii povolanie všeobecného lekára alebo pediatra, je v spoločnosti, ktorej je jediným spoločníkom a štatutárnym orgánom a zároveň aj odborným zástupcom, zomrie, alebo mu nezvratne poklesne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, záväzok zaniká.
 • Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže MZ SR vydať súhlas so zmenou miesta prevádzkovania ambulancie, na ktoré bol priznaný príspevok. Nové miesto prevádzkovania ambulancie musí byť však klasifikované ako kriticky nedostatkový alebo rizikovo nedostatkový okres.

Čo v prípade porušenia podmienok?

V prípade porušenia podmienok, oprávnenie čerpať príspevok zanikne a poskytovateľ čerpajúci príspevok je povinný MZ SR vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť.